• one two three
  • one two three
  • กิจกรรมดึงดูดความสนใจ 1 2 3 ไว้ใช้สำหรับการเรียกผู้เรียนกลับมาสนใจในเนื้อหาการสอน
   • 1 - 3 นาที
   • 1 - 100+ คน
   • ไม่มีอุปกรณ์
   • อนุบาล 1 ขึ้นไป
  • รายละเอียดกิจกรรม