• Jump In jump Out
  • Jump In jump Out
  • กิจกรรม warm up ปั่นประสาทผ่านการเคลื่อนไหวโดยผู้เล่นต้อง ฟัง - พูด ภาษาอังกฤษและทำตามในเวลาเดียวกัน
   • 3 - 10 นาที
   • 5 - 100+ คน
   • ไม่มีอุปกรณ์
   • ประถมศึกษาที่ 1 ขึ้นไป
📹กำลำโหลด..
  • รายละเอียดกิจกรรม