• Taboo
  • Taboo
  • กิจกรรมใบ้คำห้ามพูดที่เพิ่มความท้าทายให้แก่ผู้เล่นในการใช้คำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย และกระตุ้นให้ผู้เล่นใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย
   • 20 - 30 นาที
   • 5 - 40 คน
   • มีอุปกรณ์
   • ประถมศึกษาที่ 4 ขึ้นไป
  • รายละเอียดกิจกรรม