• You are what you act
  • You are what you act
  • กิจกรรมส่งต่อท่าทางที่ช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปด้วยเสียงหัวเราะ อีกทั้งยังส่งเสริมการกล้าแสดงออกของผู้เล่นอีกด้วย
   • 10 - 20 นาที
   • 30 - 50 คน
   • ไม่มีอุปกรณ์
   • ประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
  • รายละเอียดกิจกรรม